Patiëntenrechten (en familierechten)

Welke rechten heeft u als patiënt en wat mogen wij van u verwachten?
Een goede samenwerking tussen u en de medewerkers van ImSan is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen. U mag een professionele behandeling en goede zorg verwachten van de zorgverleners van ImSan. Dat is onze plicht en uw recht.
De rechten en plichten van de patiënt zijn wettelijk vastgelegd. Naast rechten en plichten is vertrouwen tussen patiënt en zorgverlener belangrijk. Dit betekent dat uw zorgverlener zich inspant om uw gezondheid te verbeteren en dat u zelf ook hieraan meewerkt.

UW RECHTEN

Professionele en veilige behandeling
U heeft recht op een professionele en veilige behandeling. ImSan spant zich maximaal in om u een professionele behandeling en goede zorg te geven waarbij uw veiligheid voorop staat.

Informatie
U heeft recht op informatie over uw onderzoek of behandeling. Uw zorgverlener moet u vooraf alle relevante informatie, mondeling en eventueel schriftelijk, geven. Deze informatie gaat over de inhoud, het doel en de risico’s van het onderzoek of behandeling en ook over eventuele alternatieve mogelijkheden.
Als u meer informatie nodig heeft omdat u bijvoorbeeld niet alles heeft begrepen, zeg dit dan tegen uw hulpverlener. Ook als u geen informatie wenst, kunt u dit aangeven. De zorgverlener zal dit accepteren als dit geen nadelige gevolgen heeft voor u of voor anderen.

Toestemming voor de behandeling en het uitwisselen van uw medische informatie.
Voor onderzoek en behandeling is uw toestemming nodig. Bij spoed, als er geen overleg mogelijk is en medisch handelen direct noodzakelijk is, mag de zorgverlener handelen zonder uw toestemming. Als het kan, overlegt de zorgverlener met uw vertegenwoordiger als u zelf niet aanspreekbaar bent.
Medewerkers van ImSan hebben geheimhoudingsplicht en mogen zonder uw toestemming geen informatie over u geven aan personen of instanties die niet bij uw behandeling betrokken zijn. Ook voor het geven van informatie over u aan bijvoorbeeld naaste familie en/of wettelijk vertegenwoordigers, is uw toestemming nodig. Er enkele uitzonderingen – bij wet vastgelegd – waarbij zonder uw toestemming informatie aan derden wordt gegeven.

Toestemming weigeren of intrekken
U kunt een onderzoek of een behandeling weigeren. De arts bespreekt de mogelijke gevolgen van uw beslissing. De arts respecteert uw beslissing en kan u geen behandeling opdringen. Als u uw eerder gegeven toestemming wilt intrekken, laat dit zo snel mogelijk weten aan uw arts. Samen kunt u dan overleggen wat er in uw situatie het beste is. Als u door uw lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat bent uw eigen belangen in uw medische behandeling te behartigen, kan iemand anders u vertegenwoordigen. Dit is bij wet vastgelegd. Welke toestemmingrechten kinderen en hun ouders hebben, is ook bij wet vastgelegd en hangt van de leeftijd van het kind af.

Rechten van ouders en kinderen
Als een patiënt de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt en minderjarig is, informeert de arts de ouders die het wettelijk gezag hebben, of voogd, over de behandeling of het onderzoek dat het kind zal ondergaan. De ouders of voogd moeten toestemming geven. De arts informeert het kind op zijn begripsniveau. De ouders of voogd van het kind hebben recht op inzage in het medisch dossier en recht op een kopie hiervan.

Vertegenwoordiging
Als u door uw lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat bent uw eigen belangen te behartigen, kan iemand anders u vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld als u buiten bewustzijn bent geraakt. In zo’n geval is er sprake van (tijdelijke) wilsonbekwaamheid.

Wie beslist? Wilsonbekwaam
In het algemeen geldt dat iemand wilsonbekwaam is als hij de informatie over zijn ziekte op dat moment niet kan begrijpen en daarom geen goede beslissing kan nemen over de behandeling. De arts bepaalt als eerste of een patiënt al dan niet wilsonbekwaam is om een bepaalde beslissing rond de zorg of behandeling te nemen. Hij doet dat samen met andere behandelaars. Familie of mensen uit de omgeving van de patiënt kunnen ook hun mening geven.
Als u wilsonbekwaam wordt geacht moet de arts uw vertegenwoordiger over uw gezondheidstoestand informeren en om toestemming vragen voor de behandeling of het onderzoek. Als er een curator of mentor is benoemd, komen deze als eerste in aanmerking om op te treden als uw vertegenwoordiger. Als u iemand schriftelijk heeft gemachtigd om namens u op te treden bij beslissingen rondom uw behandeling als u dat zelf niet meer kunt, is dit degene die in aanmerking komt als er geen curator of mentor is benoemd. Is er geen schriftelijke machtiging dan is uw levenspartner uw vertegenwoordiger. Is er geen levenspartner, dan is een uw ouders, kinderen, broer of zus de vertegenwoordiger. Uw familie bepaalt in het laatste geval zelf wie als vertegenwoordiger wordt aangewezen. Jongeren van 12 tot 18 jaar worden, als er sprake is van wilsonbekwaamheid, vertegenwoordigd door de ouders met wettelijk gezag of door hun voogd.

Wilsverklaring
In een schriftelijke verklaring kunt u vastleggen hoe u behandeld wilt worden als u wilsonbekwaam wordt. Deze verklaring moet vrijwillig door u zijn opgesteld op een moment waarop u wilsbekwaam bent. De verklaring gaat over specifieke, duidelijk omschreven ziekte(n) en/of een specifieke behandelvraag. In het algemeen geldt dat een arts volgens deze verklaring dient te handelen. De arts kan echter afwijken van wat in de verklaring wordt gesteld wanneer daarvoor gegronde redenen zijn. Wanneer met spoed gehandeld moet worden en er geen tijd is om na te gaan of er een verklaring is of de inhoud ervan goed te bekijken, zal de arts naar beste weten handelen. Bent u in het bezit van een wilsverklaring? Meld dit dan aan uw behandelend arts.
Het is van belang dat u de inhoud van uw verklaring met hem bespreekt op het moment dat u nog wilsbekwaam bent, zodat hij op de hoogte is van uw verlangens. Ook is het van belang dat u uw naasten (partner en familie) informeert over de wilsverklaring.

Privacy
Het recht op privacy geldt voor alle patiënten, hun naasten, zorgverleners en overige
medewerkers. Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw privacy, uw persoonlijke levenssfeer.
U heeft het recht om onderzocht en behandeld te worden buiten het gezichtsveld van anderen. U kunt ook vragen om een gesprek met uw behandelend arts in een aparte ruimte te voeren.
In ImSan worden uw persoons- en medische gegevens geregistreerd en volgens de wettelijke termijn bewaard. Alleen uw behandelend arts(en) en medewerkers van ImSan die betrokken zijn bij uw behandeling, mogen uw gegevens inzien. Zij zijn verplicht tot geheimhouding. Uw privacy wordt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving beschermd, dit geldt ook voor medische gegevens die gebruikt worden voor statistisch onderzoek.

Medisch dossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw adresgegevens, uw gezondheidstoestand, resultaten van onderzoeken, de diagnose en behandelplannen, in een medisch dossier vastgelegd. Uw dossier wordt volgens wettelijke regels vertrouwelijk behandeld. Uw medisch dossier is niet uw eigendom, het moet in ImSan blijven.
U heeft verschillende rechten ten aanzien van uw medisch dossier. Als u gebruik wilt maken van deze rechten kunt een schriftelijk verzoek indienen bij uw behandelend arts met behulp van het ImSan aanvraagformulier Inzage/Afschrift Medisch Dossier.

U heeft recht op inzage en afschrift van uw medisch dossier.
Anderen dan uzelf, bijvoorbeeld uw familie, hebben alleen recht op inzage of afschrift als u hen daarvoor heeft gemachtigd. Omdat de privacy van een patiënt ook na diens overlijden dient te worden beschermd, mag aan de familie of anderen niet zonder meer inzage in het dossier van een overledene worden verleend. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals gevallen waarin van veronderstelde toestemming van de overledene kan worden uitgegaan, of als bepaalde gegevens van groot belang zijn voor derden (bijvoorbeeld gegevens over een erfelijke ziekte). U heeft recht op aanvullen, corrigeren of verwijderen van gegevens. Als u van mening bent dat uw medisch dossier op bepaalde punten onjuist of onvolledig is, kunt u uw behandelend arts verzoeken een verklaring met uw visie te laten toevoegen aan uw medisch dossier. U kunt ook een verzoek indienen om (delen van) het medisch dossier te laten vernietigen. Als daar geen wettelijke en / of medische bezwaren tegen bestaan, zal uw verzoek worden ingewilligd.

Second opinion
Indien u de wens heeft om een andere arts te bezoeken voor een second opinion, bespreek dit dan met uw behandelend arts.

Indienen van een klacht
Als u iets meegemaakt waardoor u ontevreden bent over uw behandeling kunt u een klacht indienen. ImSan heeft een klachtenfunctionaris waar u uw klacht kenbaar kunt maken. De klachtenfunctionaris bespreekt de klacht met u en zal zoveel als mogelijk de klacht naar uw tevredenheid afhandelen. U kunt uw klacht of verbetersuggestie schriftelijk indienen met behulp het ImSan klachtenformulier.

UW PLICHTEN

Identificatie
Tijdens uw bezoek aan ImSan kunnen wij u vragen om een wettelijk erkend geldig legitimatiebewijs, zoals paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Ook kinderen hebben een geldig identiteitsbewijs nodig. De identificatieplicht geldt bij elk ziekenhuisbezoek.

Medewerking
Als patiënt heeft u de plicht mee te werken aan de behandeling waarmee u heeft ingestemd. Dit betekent bijvoorbeeld uw medewerking om de adviezen van de zorgverlener zo goed mogelijk op te volgen.

Volledige informatie
Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen wordt van u verwacht dat u de zorgverlener voor onderzoek en tijdens uw behandeling duidelijk en volledig informeert over belangrijke zaken die met uw ziekte of met de behandeling te maken hebben.

Foto’s, filmbeelden of geluidsopnamen
Iedereen in ImSan heeft recht op privacy. Het is daarom niet toegestaan zonder toestemming foto’s, filmbeelden of geluidsopnamen te maken. Dit geldt zowel voor de openbare ruimten, als voor de behandelkamers en de verpleegafdeling. Wilt u foto’s maken of een gesprek met een behandelaar opnemen om dit later terug te kunnen luisteren? Bespreek dit dan vooraf en vraag toestemming.

Huisregels
Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in ImSan. Het is daarom noodzakelijk om duidelijke regels met elkaar af te spreken. Als u ons ziekenhuis binnenkomt, verzoeken wij u om u aan de ImSan huisregels te houden. Fatsoen en wederzijds respect zijn de basis voor contacten tussen medewerkers van het ziekenhuis, patiënten, hun naasten en bezoekers. Er wordt door ImSan passend opgetreden bij denigrerende of discriminerende opmerkingen, agressief gedrag of andere vormen van bedreiging. Als een patiënt zich in strijd met de huisregels gedraagt, kan dit voor de zorgverlener een reden zijn om de behandelingsovereenkomst op te zeggen.

Betaling
ImSan heeft recht op betaling van de aan u verstrekte behandeling en zorg. U bent aansprakelijk voor de betaling van de kosten die daarbij gemaakt worden. ImSan handelt de betaling van verzekerde zorg met AZV af. Wij hebben hiervoor de AZV gegevens nodig. Het is belangrijk dat u bij AZV informeert welke behandelingen en zorg niet vergoed worden.